Остали облици наставе

Допунска настава

У зависности од уочених пропуста због објективних и субјективних сметњи, с циљем постизања позитивних резултата код једног броја ученика овом креативном виду рада посвећује се посебна пажња. Допунски рад се у појединим областима одвија у току године према утврђеном распореду, у мањим групама или индивидуално, јер једино таква организациона форма може дати резултате.

Допунска настава организује се као помоћ ученицима који заостају у редовном наставном процесу из следећих субјективних и објективних разлога:

  • Дужег одсуства због болести,
  • Преласка из друге школе, односно средине,
  • Субјективних сметњи: болести, развода родитеља…,
  • Неуједначеног психофизичког развоја,
  • Лоших социјалних услова.
Додатна настава

Додатна настава организује се за ученике који са изузетним успехом савлађују програмске садржаје и показују посебно интересовање за продубљивање програмских садржаја из појединих предмета.

Програм додатне наставе садржи садржаје рада, средства, поступке и облике рада, орјентациони календар и инструменте и поступке који ће се примењивати у раду.

Школа за један број ученика, који желе да сазнају више и прошире своја знања у појединим областима, организује додатну наставу и слободне активности, примењујући активније организационе форме: тимску наставу, истраживачке радове, трибине.

Припремна настава

За ученике VIII разреда организује се припремна настава за полагање завршног испита и то из математике и српског језика.