Настава

Основни процес на коме почива рад сваке школе, па и наше јесте настава. Настава се најчешће схвата као основни део школског рада. Тај део школског рада одвија се плански и организовано у циљу васпитања и образовања ученика, а на основу одређених наставних планова и програма.

Први задатак наставе је когнитивни и он се састоји у стицању знања као система чињеница и генерализација о садржајима из наставног програма (о субјективној стварности, природи и друштву).

Други задатак наставе је функционални, а састоји се у систематичком развијању физичких и психичких способности личности. Наведена два задатка су образовна.

Трећи задатак је васпитни и састоји се у усвајању одређених вредности, у изграђивању уверења, ставова, у хуманизацији и социјализацији личности ученика у целини.

nastava

Садржај наставе се одређује у виду два документа: наставног плана и наставног програма. У нашој школи заступљена је разредна у нижим и предметна настава у вишим разредима, мада се кроз изборне предмете, стране језике и музичку културу, предметна настава све више спушта у ниже разреде. Тако, имамо наставнике који предају ученицима од I до VIII разреда.

У организацији редовне наставе, али и неких других ваннаставних активности у нашој школи, примењују се савремени облици и методе рада: индивидуализована настава, проблемска, тимска настава, а посебно је активна метода рада уз примену информационих технологија.

“Ако  се већ толико заклињемо да нам је од свега важније уцесце деце у настави, ако нам је искрена та наша жеља да деца мисле, да више разумевају а мање памте, морамо тражити конкретне и ефикасне начине да децу покренемо, заинтересујемо и активирамо”

Душан Радовић