Обавештење за родитеље и ученике старијих разреда

У складу са новим мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19, Влада Републике Србије је донела одлуку да ће се од 30.11.2020. до 18.12.2020. васпитно-образовни рад у другом циклусу основне школе остваривати путем наставе на даљину, уз коришћење одговарајућих платформи, Google учионице и путем Јавног медијског сервиса Србије.  То значи да ће ученици за време својих редовних часова у другој смени бити укључени у Google учионицу, где ће им наставници постављати материјале за рад, држати часове путем неког од видео-конференцијског алата ( Google meet, Zoom и сл.), задавати вежбања, задатке за проверу знања и др. Ове активности ће бити усклађене са садржајима ТВ часова, које су ученици у обавези да прате. Наставници ће евидентирати одсутне ученике. Пратиће и вредновати развој, напредовање и ангажовање ученика, односно оцењивати ученике током наставе на даљину , примењујући  различите технике а пре свих формативно оцењивање активности ученика и резултата њиховог рада. Код свих метода оцењивања инсистираће се на битним садржајима који су кључни за остваривање образовних исхода. Ученици се оцењују на основу свих активности (излагања, представљања, писање есеја, домаћих задатака, учешће у групном раду, рад на пројектима и др …).

Направљен је  план писмених задатака и контролних вежби за следеће 3 недеље, узимајући у обзир оптерећеност ученика обавезама и могућност реалног и објективног оцењивања. Краће провере знања ће ученицима бити најављене макар 2 дана раније и о њиховом садржају ће ученици бити благовремено упознати. Остављена је и  могућност одлагања израде провере знања код ученика који нису у могућности да исту реализују из оправданих разлога.  При извођењу закључне оцене , узеће се у обзир све оцене, како током наставе на даљину, тако и током првог класификационог периода. Изузетно, ученици који буду незадовољни закључном оценом могу доћи на усмену проверу постигнућа, уз поштовање свих епидемиолошких мера.  

      Они ученици који немају материјалних средстава (техничке уређаје на којима могу да прате садржаје које им шаљу наставници), добијаће иштампане материјале као и повратне информације наставника. Потребно је радити на мотивацији ученика за рад и на самосталности у раду, као и на постављању циљева у учењу. Потребно је мотивисати и родитеље да пруже подршку  школи у процесу рада са њиховом децом.

За ученике којима је потребан индивидуализован приступ у раду, односно прилагођавање у оквиру ИОП-а, наставници ће припремати материјал у складу са активностима планираним у оквиру персонализованог плана за сваког ученика.

       Драги ученици, с обзиром да је до краја првог полугодишта остало нешто мање од 3 недеље, молимо вас да максимално одговорно приступите учењу и праћењу упутстава које вам шаљу наставници за учење и израду домаћих задатака. Молимо и родитеље да пруже подршку школи у процесу рада са њиховом децом.       Свима вама, желимо, пре свега добро здравље и да се што пре видимо у школи!