Квалификациони испит

Kvalifikacioni ispit

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању утврђује се на основу:

1. Успеха на квалификационом испиту и

2. Успеха у претходном школовању, и то:

  • општег успеха од VI-VIII разреда основне школе и
  • резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

Општи успех од VI до VIII разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех остварен на крају VI, VII и VIII разреда основне школе, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).

На основу општег успеха кандидат може да оствари највише 60 бодова.

Квалификациони испит полаже се у основној школи у којој је кандидат завршио VIII разред.

На квалификационом испиту писменом израдом задатака проверава се знање из предмета српски језик, односно матерњи језик и математика, по програмима основне школе.

Кандидат може да оствари највише 20 бодова по предмету, односно укупно 40 бодова. Кандидат је положио квалификациони испит ако је остварио најмање по један бод из сваког предмета.

На основу опредељења кандидата и броја бодова на јединственој ранг листи врши се распоредјивање кандидата по типу, смеровима, односно образовним профилима, као и средњим школама.

Прво се распоређују кандидати који су остварили најмање по 5 бодова из сваког предмета на квалификационом испиту, а затим, на преостала слободна места за упис, кандидати који су остварили најмање по 1 бод из сваког предмета, до броја предвиђеног за упис.

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању оствари исти број бодова, предност у рангирању до броја предвиђеног за упис имају следећи кандидати:

носиоци Дипломе “Вук Караџић”;

кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из српског, односно матерњег језика и математике;

кандидати који су освојили већи број бодова на такмичењима из осталих предмета;

кандидати који имају већи укупан број бодова на квалификационом испиту.

Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што се кандидату који је у VIII разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места, додељују следећи бодови:

1. Међународно такмичење: прво место – 20 бодова; друго место – 18 бодова; треће место – 14 бодова;

2. Републичко такмичење које организују Министарство просвете и спорта и стручно друштво:

-прво место – 3 бода; друго место – 2 бода; треће место – 1 бод, ако не постоје такмичења вишег ранга.

-прво место – 6 бодова; друго место – 5 бодова; треце место – 4 бода, ако постоји  такмичење вишег ранга.

Када је кандидат из два или више предмета освојио по једно или више појединачних места, бодови из свих предмета сабирају се, при чему се узимају у обзир најбољи остварени резултати из сваког предмета.